Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu www.pmupremium.pl

Więcej możliwości i lepsze życie dzięki nauce. Umożliwiam każdemu, bez względu na to, gdzie się znajduje, możliwość tworzenia i udostępniania filmów edukacyjnych, zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu makijażu permanentnego. Uważam, że mój Serwis jest najlepszym sposobem oferowania użytkownikom wartościowych treści edukacyjnych on-line. Konieczne jest określenie Regulaminu w celu utrzymania bezpieczeństwa Serwisu i Usług dla Użytkownika, Użytkownika instruktora oraz dla mnie.

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

4. Warunki świadczenia Usługi

5. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

6. Wyłączenie odpowiedzialności

7. Warunki instruktora

8. Odstąpienie od umowy

9. Dane Osobowe

10. Zmiany Regulaminu

11. Obowiązek informacyjny RODO

12. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa dostępu do płatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w ramach Serwisu) dla Użytkowników świadczona jest przez Martę Kot – Pakulską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „MARTA KOT-PAKULSKA Makijaż Permanentny i Kosmetologia” z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ulicy Władysława Syrokomli, nr 3, NIP: 7422076414, REGON: 280460500 zwaną dalej „Usługodawcą”.

1.2. Świadczenie Usługi w ramach Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres Usługi w ramach Serwisu, zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Użytkownik i Użytkownik instruktor zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu i Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Przed skorzystaniem z Serwisu bądź Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik oraz Użytkownik instruktor potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.5. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu, bez konieczności dokonania rejestracji w Serwisie.

1.6. Użytkownik oraz Użytkownik instruktor, który dokonuje rejestracji w Serwisie, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek niezbędny do rejestracji w Serwisie.

2.Definicje

2.1. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Usługodawcą a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to https://www.pmupremium.pl

2.2. Sprzęt – urządzenie spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usług, w tym urządzenie mobilne (smartfony, tablety), odbiorniki telewizyjne smart TV, oraz inne urządzenia umożliwiające odbiór udostępnianych za pośrednictwem Serwisu materiałów wideo.

2.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4 Użytkownik instruktor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Posiadająca zdolność wystawienia faktury za uzyskane prowizje z dodanych filmów edukacyjnych. Użytkownikami instruktorami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5. Usługa, Dostęp do usługi – usługa, proces dydaktyczny świadczony drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.pmupremium.pl w spersonalizowanym dla każdego Użytkownika trybie umożliwiającym odpłatne lub bezpłatne rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie, co zostanie wskazane w opisie Produktu oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości, świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.6. Konto Użytkownika– przestrzeń serwisowa pmupremium.pl, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych filmów edukacyjnych.

2.7. Konto Użytkownika instruktora – przestrzeń serwisowa pmupremium.pl, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dodawanie filmów edukacyjnych.

2.8. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną w Cenniku lub bezpłatny, co zostanie określone w opisie Produktu, stanowiący materiał wizualny. Uzupełnieniem materiałów wizualnych mogą być skrypty edukacyjne, które będą określone w opisie Produktu.

2.9. Certyfikat – elektroniczne lub pisemne potwierdzenie ukończenia szkolenia i nabycia kompetencji w zakresie określonym w Certyfikacie, przysługujący Użytkownikom, którzy zapoznali się z Produktami emitowanymi przez Usługodawcę. Certyfikat otrzymują osoby, które prześlą zdjęcia lub film 5 prac wykonanych w określonej technice pigmentacji. Certyfikat w formie elektronicznej jest bezpłatny natomiast wersja papierowa wysłana kurierem na wskazany adres to koszt 50zł netto. W celu otrzymania certyfikatu należy skontaktować się z Usługodawcą Martą Kot – Pakulską na adres mailowy kontakt@pmupremium.pl.

2.10. Cena – wartość Produktów i Usług oraz świadczeń dodatkowych

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Korzystanie z Usług jest odpłatne lub bezpłatne, co zostanie zaznaczone w opisie Produktu.

3.2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi określony jest w Cenie, zawierającym cenę za korzystanie. Cena za korzystanie z Usługi płatna jest z góry.

3.3. Wszystkie podawane ceny Produktów i Usług w ramach Serwisu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny Usług w serwisie są wyrażone w złotych polskich. Cena podana w Cenniku jest ceną ostateczną i wiążącą dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi.

3.4. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi.

3.5. W ramach Usługi dostępne są Produkty obejmujące materiał wideo o tematyce dotyczącej makijażu permanentnego. Tematyka nagrań jest ustalana przez Usługodawcę, wyznaczoną przez niego osobę lub Użytkownika instruktora.

3.6. Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi lub Użytkownikowi instruktorowi. Zablokowanie i usunięcie Użytkownika/Użytkownika instruktora nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu go o tym. Uprawnienie przysługuje w stosunku do Użytkownika/Użytkownika instruktora, który:

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

W przypadku usunięcia Użytkownika z Serwisu ze wskazanych wyżej powodów Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny za Dostęp do Usługi lub za korzystanie z Usługi.

3.7. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na czas nieoznaczony lub inny okres, jeśli było to wskazane w opisie Produktu. W momencie zakupu Usługi, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Produktu nieograniczoną ilość razy w okresie, w którym Produkt został udostępniony.

3.8. Usługodawca udziela dostępu do Usługi na czas nieoznaczony lub inny okres, jeśli było to wskazane w opisie Produktu, z wyjątkiem sytuacji, w których Usługodawca jest zobowiązany wyłączyć Usługę z powodów prawnych oraz z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu.

3.9. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną umieszczone na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

3.10. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów wideo, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu wskazanego w zdaniu poprzednim Użytkownik zapłaci za rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Usługodawcę przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Usługodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych.

3.11. Użytkownikom zabrania się naśladownictwa Usługodawcy w zakresie metodyki i zakresu oferowanych Usług i Produktów (charakterystycznego dla Usługodawcy sposobu pigmentowania), w szczególności zabrania się wykonywania wspomnianych działań w celach komercyjnych i marketingowych. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu wskazanego w zdaniu poprzednim Użytkownik zapłaci za rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Usługodawcę przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Usługodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych.

3.12. Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać Usługi. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zapłaci na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Usługodawcę przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Usługodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych.

3.13. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania zasad korzystania z Produktów w Serwisie wskazanych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad opisanych w Regulaminie w chwili nabycia Produktu.

3.14. Użytkownik celem uzyskania dostępu do Usługi musi dokonać rejestracji konta w Serwisie. Założenie konta w Serwisie www.pmupremium.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

3.15. Dostęp do Usługi możliwy jest poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz realizacji płatności zgodnie z informacją podaną na stronie Serwisu. Zamówienie składa się poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nauka może być rozpoczęta w dowolnym momencie.

Dostępne są następujące formy płatności:

  1. szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line

  2. przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy www.pmupremium.pl

W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.

Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy sprzedaży zawieranej na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wybranej Usługi (lub /Usług) zgodnie z opisem Usługi na platformie www.pmupremium.pl oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Serwisu www.pmupremium.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy). W przypadku szybkich płatności, dostęp do Usługi będzie zaraz po zmianie statusu na „opłacony”, czyli w tym samym dniu. Trwa to zazwyczaj około 15 minut. W przypadku płatności przelewem bankowym, dostęp do Usługi będzie po zaksięgowaniu wpłaty. Usługodawca, po otrzymaniu przelewu zmienia status na „opłacony” i aktywuje dostęp. Czas otrzymania dostępu zależny jest od zaksięgowania płatności. Zwykle nie trwa to dłużej niż dwa dni.

Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego Produktu w Serwisie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

3.16. Zamówienie Usługodawca potwierdza za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika.

3.17. Użytkownik po dokonaniu rejestracji oraz opłaty za dostęp do Usługi ma możliwość oglądania materiału na swoim Koncie. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

3.18. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie wszelkich prawidłowych danych do faktury zgodnie z formularzem wypełnianym podczas składania zamówienia. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wysłanie faktury na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed zakupem Usługi.

3.19. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3.20. W celu wykonania większości działań w Serwisie niezbędne jest konto. Użytkownik/Użytkownik instruktor musi przechowywać hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z kontem. Jeśli Użytkownik/Użytkownik instruktor podejrzewa, że ktoś inny używa jego konta, powinien zgłosić to niezwłocznie wysyłając wiadomość na adres mailowy: kontakt@pmupremium.pl.

3.21. Konto jest wymagane do większości działań w Serwisie. Podczas konfiguracji i prowadzenia konta Użytkownik/Użytkownik instruktor musi stale zapewniać dokładne i kompletne informacje, w tym prawidłowy adres e-mail. Użytkownik/Użytkownik instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje, w tym za wszelkie szkody wobec Usługodawcy spowodowane przez osobę korzystającą z konta Użytkownika/Użytkownika instruktora bez pozwolenia. Oznacza to, że Użytkownik/Użytkownik Instruktor musi chronić swoje hasło. Użytkownik/Użytkownik Instruktor nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby. W przypadku skontaktowania się z Usługodawcą w celu uzyskania dostępu do konta, Usługodawca udzieli go jedynie po uzyskaniu od Użytkownika/Użytkownika instruktora informacji pozwalających zweryfikować, że jest on faktycznie właścicielem konta. W razie śmierci Użytkownika/Użytkownika instruktora jego konto zostanie zamknięte.

3.22. Konto Użytkownik może zamknąć w dowolnych momencie, wysyłając e-mail na adres kontakt@pmupremium.pl z prośbą o zamknięcie konta.

4. Warunki świadczenia Usługi

4.1.Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, Mac OSX 10.12 lub wyższej za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome 64.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 58.0 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików “cookies” i JavaScript oraz wspierać technologię zabezpieczeń do treści DRM: Widevine Modular, Fair Play lub Play Ready.

4.2. Dostęp i korzystanie z Usługi w przypadku pozostałych urządzeń możliwy jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, wersja 5.0 lub wyższa wspierająca technologię zabezpieczeń treści Widevine Modular (DRM).

b) dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS, najnowsza opublikowana przez producenta systemu dostępna wersja lub którakolwiek z dwóch poprzedzających ją wersji oprogramowania, wspierająca system zabezpieczeń treści Fair Play .

c) system operacyjny urządzenia mobilnego nie może być zmodyfikowany przez tzw. proces „rootowania” lub „jailbreak” i musi pochodzić z oficjalnego źródła dystrybucji producenta danego systemu operacyjnego.

d) możliwe jest korzystanie z Usługi na wybranych urządzeniach smart TV z systemem Samsung Tizen w najnowszej wersji opublikowanej przez producenta systemu.

Obowiązkiem Użytkownika/Użytkownika instruktora przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

4.3. Dostęp do Serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s

4.4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

4.5. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie następowało zgodnie z Regulaminem. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Usługodawcy wysyłając-mail na pomoc@pmupremium.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie.

4.6. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik/Użytkownik instruktor (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za problemy, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4.7. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystanie z niego w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, skutkuje nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.

4.8. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internetu oraz sprzętu komputerowego Użytkownika/Użytkownika instruktora, Użytkownik/Użytkownik instruktor jest świadomy ryzyka z tym związanego, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4.9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Usługodawca, bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję.

4.10. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

5.1. Każdemu Użytkownikowi/Użytkownikowi instruktorowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

5.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@pmupremium.pl

5.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika/Użytkownika instruktora, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji.

5.4. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

5.5. Reklamacje Użytkowników/Użytkowników instruktorów rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.4.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika/Użytkownika instruktora.

5.7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika/Użytkownika instruktora na kontakt podany przez Użytkownika/Użytkownika instruktora podczas składania reklamacji.

5.8. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

6.1. Usługodawca wskazuje, iż możliwe są sytuacje, w których Serwis zostanie wyłączony m.in. z powodu planowanej konserwacji lub z powodu awarii na stronie bądź wystąpią problemy z bezpieczeństwem. Użytkownik/Użytkownik instruktor akceptuje fakt, że nie będzie miał wówczas możliwości odwołania się do Usługodawcy w żadnym z tego typu przypadków, w których sprawy nie będą przebiegały prawidłowo.

6.2. Usługodawca nie udziela gwarancji, że Użytkownik uzyska określone rezultaty w wyniku korzystania z Usług. Użytkownik korzysta z Usług (w tym wszelkich treści) wyłącznie na własne ryzyko. 6.3. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie Usług, za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza jego kontrolą, takimi jak wojna, wrogie działania lub sabotaż, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Internetu lub telekomunikacji, lub ograniczenia rządowe, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6.4. Korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem. Demonstrowane na filmach rezultaty są przykładowymi możliwymi rezultatami co do wyników. Usługodawca nie udziela gwarancji, że po obejrzeniu filmu Użytkownik uzyska takie same lub zbliżone rezultaty, które zależą od indywidualnych predyspozycji, indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu makijażu permanentnego oraz prowadzeniu biznesu. Użytkownik w pełni akceptuje to ryzyko i zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia odszkodowań, nawet jeśli poniesie stratę lub szkodę w wyniku korzystania z Serwisu i Usług.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika/Użytkownika instruktora. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, ruchy i podejmowane czynności po obejrzeniu zakupionego Produktu.

6.6. Dostęp do Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, przykładowo gdy film stanowi przedmiot roszczenia z tytułu praw autorskich lub treść filmu narusza wytyczne dotyczące zaufania i bezpieczeństwa. Użytkownik nie będzie rościł w tej sytuacji o zwrot wpłaconych środków.

7. Warunki instruktora

7.1. Użytkownik, który rejestruje się, by zostać instruktorem w Serwisie www.pmupremium.pl zgadza się dodatkowo przestrzegać niniejszych Warunków instruktora („Warunki”). Warunki te obejmują szczegóły dotyczące aspektów Serwisu, które odnoszą się do instruktorów i są włączone przez odniesienie do Regulaminu – ogólne warunki, które regulują korzystanie z Usług.

7.2. Instruktorem mogą zostać tylko osoby posiadające odpowiednią działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. z odpowiednim PKD, np. 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) , 85.60.Z (działalność wspomagająca edukacje). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik instruktor nie spełnia warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. jeśli instruktor nie posiada stosownego PKD.

7.3. Dane Usługodawcy potrzebne do wystawienia faktury są udostępnione w Regulaminie w postanowieniach ogólnych.

7.4. Jako instruktor Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści.

7.5. Użytkownik instruktor oświadcza i gwarantuje, że:

– będzie zapewniać i dbać o dokładność informacji o koncie;

– posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia, oraz zezwala na wykorzystywanie przesłanych treści Użytkownika instruktora w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach i Regulaminie;

– przesłane treści Użytkownika instruktora nie będą stanowić naruszenia lub niewłaściwego wykorzystania wszelkich praw w zakresie ochrony własności intelektualnej przysługujących stronie trzeciej;

– posiada wymagane kwalifikacje, referencje oraz doświadczenie (w tym wykształcenie, szkolenia, wiedzę oraz zestaw umiejętności) niezbędne do nauczania lub oferowania usług oferowanych przez Użytkownika instruktora poprzez przesłane treści oraz użytkowanie Usług;

– jakość usług jest zgodna ze standardami obowiązującymi w danej branży oraz ogólnymi standardami dotyczącymi usług edukacyjnych.

– będzie odpowiadał na pytania Użytkowników, którzy zakupili jego film edukacyjny.

7.6. Użytkownik instruktor gwarantuje, że nie będzie:

– publikować lub dostarczać żadnych niestosownych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, nieprawdziwych, naruszających przepisy prawa, znieważających lub oszczerczych treści lub informacji;

– publikować lub przekazywać niepożądanych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, śmieciowej poczty, spamu lub innych form nagabywania (mającego charakter komercyjny lub nie) za pośrednictwem Usług lub do innych Użytkowników;

– korzystać z Usług na rzecz działalności w celu innym niż świadczenie Usług pomocy naukowej, nauczania oraz instruktażu dla Użytkowników Serwisu;

– prowadzić żadnej działalności, która będzie wymagała od Serwisu uzyskania licencji od stron trzecich lub płatności na ich rzecz tantiem, w tym płatności tantiem z tytułu publicznego wykonania prac muzycznych lub nagrań dźwiękowych;

– konfigurować lub osadzać Usługi (w taki sposób, aby umieścić darmowe wersje kursu) lub w inny sposób próbować obchodzić Usługi;

– nie będzie podawać się za inną osobę w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta innej osoby;

– zakłócać ani w inny sposób przeszkadzać innym instruktorom w świadczeniu usług;

– nadużywać zasobów Serwisu, w tym usług pomocy technicznej.

7.7. Użytkownik instruktor nie ma prawa usunąć umieszczonych przez siebie treści z Serwisu bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy i uzasadnieniu swojej decyzji. Usunąć można tylko filmy z powodów prawnych.

7.8. Usługodawca może rejestrować całość lub dowolną część przesłanych treści w celu kontroli jakości oraz dostawy, marketingu, promocji, demonstracji lub świadczenia Usług. Użytkownik instrukcji udziela Usługodawcy pozwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, podobizn, obrazów lub nagrań dźwiękowych w związku z ofertą, dostawą, marketingiem, promocją, demonstrowaniem oraz sprzedażą Usług, przesłanych treści Użytkownika oraz zrzeka się wszelkich praw do prywatności, unikania rozgłosu oraz wszelkich pozostałych praw o podobnym charakterze, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem.

7.9. Użytkownik instruktor zobowiązuje się przestrzegać zasady Regulaminu Serwisu, które mogą podlegać stosownym zmianom według swobodnego uznania Usługodawcy. Użytkownik instrukcji jest zobowiązany zapoznawać się na bieżąco z obowiązującym Regulaminem i wprowadzonymi do niego zmianami.

7.10. Usługodawca, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika instruktora, zastrzega sobie prawo do usunięcia filmów, zawieszenia płatności i/lub zablokowania go w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym w sytuacji gdy:

– instruktor lub film edukacyjny nie jest zgodny z zasadami Regulaminu lub warunkami prawnymi;

– film edukacyjny nie spełnia standardów jakości lub Użytkownicy Serwisu mają negatywne odczucia na jego temat;

– Użytkownik instruktor angażuje się w zachowanie, które może mieć negatywny wpływ na Serwis lub doprowadzić Serwis do publicznej kompromitacji, pogardy, skandalu lub ośmieszenia;

– Użytkownik instruktor korzysta z usług firmy marketingowej lub innego partnera biznesowego, który narusza zasady Serwisu;

– Usługodawca uzna to za stosowne.

7.11. Instruktorzy nie mają bezpośredniej relacji umownej z Użytkownikami serwisu. Jedyne informacje, jakie Użytkownik instruktor otrzyma na temat innych Użytkowników Serwisu, to te, które zostały podane za pośrednictwem Usług. Użytkownik instruktor zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać otrzymywanych danych w żadnym innym celu niż świadczenie usług Użytkownikom Serwisu oraz że nie będzie zabiegać o dodatkowe dane osobowe ani przechowywać danych osobowych Użytkowników poza Serwisem. Użytkownik instruktor zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika instruktora z danych uczestników kursu (Użytkowników).

7.12. Cenę za umieszczony film edukacyjny ustala Użytkownik instruktor. Ustalona cena jest wyrażona w kwocie netto i od cen netto Usługodawca nalicza prowizje w wysokości 50%, która jest wypłacana następnie Użytkownikom instruktorom. Minimalna kwota do wypłaty to 100 zł. Cena umieszczana w Serwisie, którą ustalił Użytkownik instruktor musi być powiększona o VAT. Przykład:

Użytkownik instruktor mający 50% prowizji ustalił cenę netto 100zł za film edukacyjny.

Cena, która zostaje umieszczona w Serwisie to 100zł + 23%VAT czyli 123zł brutto.

Prowizja za 1 sprzedany film to 50zł dla Użytkownika instruktora.

Użytkownik instruktor wystawia fakturę dla Usługodawcy o wartości:

50złnetto/brutto lub 50zł netto + VAT w przypadku , gdy jest vatowcem.

7.13. Użytkownik instruktor może zaproponować w każdej chwili rabat na swój film. Wówczas umówione prowizje będą wypłacane od cen netto, które uzyskane będą po naliczeniu rabatu ustalonego przez Użytkownika instruktora. W przypadku udzielenia rabatu Użytkownik Serwisu otrzyma kupon rabatowy, który będzie aktywny przy wskazanych Usługach przez określony czas.

Przykład:

Rabat 30%

Użytkownik instruktor mający 50% prowizji ustalił cenę netto 100zł za film edukacyjny.

Cena, która zostanie umieszczona w Serwisie to 100zł + 23%VAT czyli 123zł brutto.

Cena po rabacie 30% w Serwisie to 70zł +23% czyli 86,10zł brutto

Prowizja za 1 sprzedany film to 35zł dla Użytkownika instruktora.

Użytkownik instruktor wystawia fakturę dla Usługodawcy o wartości:

35złnetto/brutto lub 35zł netto + VAT w przypadku , gdy jest vatowcem.

7.14. Prowizje, jakie może otrzymać Użytkownik instruktor to 50% ceny netto za sprzedaną Usługę w przypadku kiedy Użytkownik instruktor sam nagrał, zmontował i umieścił film edukacyjny w Serwisie. Serwer przyjmuje pliki do 128 MB. Najlepszy format video dla strony www to WebM lub Mpeg4. Jeśli Użytkownik instruktor będzie miał większy rozmiar pliku video i nie dałoby rady go wgrać ręcznie bezpośrednio na Serwer, wówczas Użytkownik instruktor kontaktuje się z administratorem wysyłając e-mail na kontakt@pmupremium.pl. Wówczas film na Serwer wgra administrator bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Użytkownika instruktora.

7.15. Użytkownik instruktor raz w miesiącu może zlecić wypłatę środków ze swojego konta, które zarejestrował w Serwisie. Zlecenie wypłaty odbywać się będzie poprzez dedykowaną funkcję w serwisie. Usługodawca po zgłoszeniu wypłaty środków z konta ma 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, aby przedstawić raport zgromadzonych środków. Informacje te również dostępne są na koncie Użytkownika instruktora. Użytkownik instruktor wystawia Usługodawcy fakturę na podstawie raportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Fakturę należy wysłać na adres: kontakt@pmupremium.pl. Po wypłaceniu środków konto Użytkownika instruktora zostaje wyzerowane.

7.16. Usługodawca wypłaci środki, o którym mowa w pkt 7.15 na rzecz Użytkownika instruktora w terminie i na rachunek bankowy wskazany w fakturze, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury.

7.17. Użytkownicy instruktorzy nie otrzymają żadnych przychodów z transakcji, za które przyznano Użytkownikowi zwrot kosztów zgodnie z Regulaminem.

7.18. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wniósł o zwrot kosztów po dokonaniu przez Usługodawcę odpowiedniej wpłaty na rzecz Użytkownika instruktora, Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty zwrotu tych kosztów z kolejnej wpłaty przesłanej Użytkownikowi instruktorowi. W przypadku, gdy kolejne wpłaty nie są należne Użytkownikowi instruktorowi lub są niewystarczające do pokrycia zwróconych kwot, Usługodawca zażąda zwrotu od Użytkownika instruktora wszelkich kwot zwróconych Użytkownikom Serwisu. Użytkownik instruktor zobowiązany będzie do zwrotu kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania Usługodawcy.

7.19. Użytkownik Instruktor może oznaczyć umieszczony film edukacyjny swoim logo.

7.20. Użytkownikowi instruktorowi nie wolno:

– używać znaków handlowych Usługodawcy w sposób wprowadzający w błąd lub dyskredytujący;

– wykorzystywać znaków handlowych Usługodawcy w sposób, który sugerowałby, że wspieramy, sponsorujemy lub aprobujemy kursy bądź usługi Użytkownika instruktora;

– wykorzystywać znaków handlowych Usługodawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo lub w związku z obscenicznym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem tematem bądź materiałem.

7.21. Użytkownik Instruktor w każdej chwili może usunąć konto.

7.22. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie na kontakt@pmupremium.pl.

7.23. Współpraca między Usługodawcą a Użytkownikiem instruktorem będzie odbywać się na podstawie odrębnej umowy zawartej między nimi, która będzie regulować szczegółowo warunki ich współpracy.

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy (jeżeli umowa nie została wykonana).

8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika do Usługodawcy jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres Usługodawcy. O przykładowej treści:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Grupie, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

8.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Użytkownika.

8.4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

8.5. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie nagrań wideo – dostęp Produktów.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie Produktu zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Dane Osobowe

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu.

10. Zmiany Regulaminu

10.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika lub Użytkownika Instruktora, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie według własnego uznania. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem Serwisu.

10.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich opublikowania na Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

10.3. Dalsze korzystanie z Usług po wejściu zmian Regulaminu zgodnie z pkt. 10.2. powyżej oznacza, że Użytkownik oraz Użytkownik instruktor akceptuje te zmiany. Zmienione warunki zastępują wszystkie poprzednie.

11. Obowiązek informacyjny RODO

11.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników/ Użytkowników instruktorów Serwisu jest Marta Kot – Pakulska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „MARTA KOT-PAKULSKA Makijaż Permanentny i Kosmetologia” z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ulicy Władysława Syrokomli, nr 3, NIP: 7422076414, REGON: 280460500

11.2. Twoje prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikom oraz Użytkownikom instruktorom przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.

11.3. Dane zbierane podczas rejestracji:

Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, dane do faktury, numer telefonu

11.4. Dane zbierane do Newslettera: adres e-mail.

11.5. Z Usługodawcą można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

– Adres pocztowy – ul. Władysława Syrokomli 3, 60-681 Poznań

– Adres poczty elektronicznej – kontakt@pmupremium.pl

– Połączenie telefoniczne – +48 500298307

11.6. Na podstawie Art. 37 RODO, Usługodawca nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą.

11.7. Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

– od osób, których dane dotyczą

11.8. W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

11.9. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Realizacji usług elektronicznych:

– usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych

– usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)

– komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

– zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

11.10. Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

– art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

– art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

11.11. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę:

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;

– w celu oceny ryzyka potencjalnych klientów

– w celu oceny planowanych kampanii marketingowych

– w celu realizacji marketingu bezpośredniego

11.12. Okres przetwarzania danych osobowych:

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia Usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

11.13. Jedynym odbiorcą danych jest Usługodawca.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym Usługi na rzecz Usługodawcy w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

– firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

– firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

– firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT

11.14. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

11.15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2021r.